THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 05/11/2012.

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI

SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO THAY ĐỔI

SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO

V.v Chốt danh sách cổ đông Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156117
Đang trực tuyến: :  1