NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kù họp thứ VIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

THÔNG BÁO - V/v Thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế thông báo thanh lý tài sản như sau:

[1]  2  3  
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156118
Đang trực tuyến: :  1