NGHỊ QUYẾT - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2016;

- Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản ngày 14/12/2017 của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

 nghi_quyet_ykcd.pdf (415.61 KB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác:
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  158729
Đang trực tuyến: :  1