NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kù họp thứ VIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015

 nq_2015-_chuan.doc (2.47 MB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác:
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156117
Đang trực tuyến: :  1