BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2011;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 15/04/2016 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

 

 bban_dai_hoi_2016.doc (129.54 KB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác:
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156118
Đang trực tuyến: :  1