NGHỊ QUYẾT - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 -          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

-          Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2011.

 -               Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế ngày 16/04/2016.

 

 nq_dai_hoi_2016.doc (58.37 KB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác:
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156117
Đang trực tuyến: :  1